Author Archive

Anunsiu, Featured Stories

Avizu Tenderizasaun Tinan 2018

husi
AVIZU RFQ 19-2-2018
Anunsiu

Avizu Prolonga Loron ba Kotasaun

husi
Avizu Prolonga RfQ 101 Rehabilitasaun Moru CAC
Anunsiu, Notes

Rezultadu lista admitidu (passa) ba Izame saude, iha area Investigasaun

husi
Lista Kandidatura
Uncategorized

Avizu rezultado, Re-Tender no Kotasaun Foun

husi
Avizu rezultadu kotasaun Maiu 2014
Anunsiu

Lista rezultadu seleksaun dokumentus ba Vaga Investigador

husi
Lista rezultadu seleksaun dokumentus Vaga Investigador
Uncategorized

Avizu rezultadu ba kotasaun ne’ebe publika iha loron 26-8-2013

husi
Avizu rezultadu ba kotasaun ne’ebe publika iha loron 26-8-2013
Uncategorized

Iha loron Tersa (27/8) Komisáriu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Adérito de Jesus Soares sai orador importante ba formandus nivel Direitur Nasional ho Chefe Departamentus sira husi ministeriu lubuk ida nebé tuir hela formasaun iha Institutu Nasional Administrasaun Publiku (INAP) Comoro, Dili.

husi
Uncategorized

Avizu RFQ fulan Augustu 2013

husi
Avizu RFQ fulan Augustu 2013
Uncategorized

Avizu Rezultadu Final ba Vaga iha Komisaun Anti-Korrupsaun

husi
Avizu Rezultadu Final ba vaga iha Komisaun Anti-Korrupsaun
Uncategorized

Avizu rezultadu ba kotasaun

husi
avizu 1-8-2013

Arkivu Sira

Bele sai riku maibé la,ós ho Korrupsaun

Labele Fa'an Desizaun Hodi Oho justisa
Moris Tuir Kapasisdade

Hahalok Di'ak Nee'be Bo'ot Hahu Husi Ki'ik No Simples

Gallery

cac-admin