Anunsiu Posts

RSS for the Anunsiu Posts
Anunsiu, Featured Stories

Avizu Tenderizasaun Tinan 2018

husi
AVIZU RFQ 19-2-2018
Anunsiu

Avizu Prolonga Loron ba Kotasaun

husi
Avizu Prolonga RfQ 101 Rehabilitasaun Moru CAC
Anunsiu, Notes

Rezultadu lista admitidu (passa) ba Izame saude, iha area Investigasaun

husi
Lista Kandidatura
Anunsiu

Lista rezultadu seleksaun dokumentus ba Vaga Investigador

husi
Lista rezultadu seleksaun dokumentus Vaga Investigador

Arkivu Sira

Bele sai riku maibé la,ós ho Korrupsaun

Labele Fa'an Desizaun Hodi Oho justisa
Moris Tuir Kapasisdade

Hahalok Di'ak Nee'be Bo'ot Hahu Husi Ki'ik No Simples

Gallery

Anunsiu