Notes Posts

RSS for the Notes Posts
Anunsiu, Notes

Rezultadu lista admitidu (passa) ba Izame saude, iha area Investigasaun

husi
Lista Kandidatura

Arkivu Sira

Bele sai riku maibé la,ós ho Korrupsaun

Labele Fa'an Desizaun Hodi Oho justisa
Moris Tuir Kapasisdade

Hahalok Di'ak Nee'be Bo'ot Hahu Husi Ki'ik No Simples

Notes